Board of Directors

Nepal Medical College (Pvt.) Ltd

Board of Directors

 

Chairman
Dr. Bhola Rijal
Members
Dr. Shyam Prasad Shrestha
Dr. Anand Prasad Shrestha
Dr. Bishnu Prasad Pandit
Dr. Dhurba Sharma Mudvari
Dr. Manohar Lal Shrestha
Dr. Gisup Nikha Prasiko
Dr. Sanu Maiya Dali
Dr. Pramila Pradhan
Dr. Rajesh Kishore Shrestha
Er. Yogeshor Krishna Parajuli

Chairman

Dr. Bhola Rijal

BOARD MEMBERS

Dr. Ananda Prasad Shrestha

Dr. Shyam Prasad Bhattarai

Dr. Dhruba Sharma Mudvari

Mr. Lambodhar Neupane

Dr. Manohar Lal Shrestha

Dr. Gisup Nikha Prasiko

Dr. Anil Pahari

Dr. Sunil Kumar Sharma

Dr. Anjan Rijal

Dr. Rajesh Kishore Shrestha