Board of Directors

Nepal Medical College (Pvt.) Ltd

Board of Directors

 

Chairman
Dr. Bhola Rijal
Members
Dr. Shyam Prasad Shrestha
Dr. Anand Prasad Shrestha
Dr. Bishnu Prasad Pandit
Dr. Dhurba Sharma Mudvari
Dr. Manohar Lal Shrestha
Dr. Gisup Nikha Prasiko
Dr. Sanu Maiya Dali
Dr. Pramila Pradhan
Dr. Rajesh Kishore Shrestha
Er. Yogeshor Krishna Parajuli

Chairman

Dr. Bhola Rijal

Members

Dr. Shyam Prasad Bhattarai

Dr. Anand Prasad Shrestha

Dr. Bishnu Prasad Pandit

Dr. Dhurba Sharma Mudvari

Dr. Manohar Lal Shrestha

Dr. Gisup Nikha Prasiko

Dr. Sanu Maiya Dali

Dr. Pramila Pradhan

Dr. Rajesh Kishore Shrestha

Er. Yogeshor Krishna Parajuli

 News & Notices


Downloads

View All