Board of Directors

Nepal Medical College (Pvt.) Ltd

Board of Directors

Chairman
Dr. Bhola Rijal
Members
Dr. Shyam Prasad Shrestha
Dr. Anand Prasad Shrestha
Dr. Bishnu Prasad Pandit
Dr. Dhurba Sharma Mudvari
Dr. Manohar Lal Shrestha
Dr. Gisup Nikha Prasiko
Dr. Sanu Maiya Dali
Dr. Pramila Pradhan
Dr. Rajesh Kishore Shrestha
Er. Yogeshor Krishna Parajuli

Chairman

Dr. Bhola Rijal

BOARD MEMBERS

1. Dr. Bhola Rijal

2. Dr. Ananda Prasad Shrestha

3. Prof. (Dr.) Jainuddin Ansari

4. Mr. Shahnawaz Ansari

5. Dr. Sabiha Yashmine